ArcaSilk
  • Share the positive experience of our cooperation and recommend us to your friends and acquaintances:

Obchodné a reklamačné podmienky

Všeobecné ustanovenie

Nákup tovaru prostredníctvom nášho internetového obchodu môžu uskutočňovať fyzické a právnické osoby bez obmedzenia za predpokladu, že sa budú riadiť týmito Obchodnými podmienkami.

Všeobecné obchodné podmienky internetového obchodu www.arcasilk.sk
Predávajúci:

Obchodné meno:Arca4 , s.r.o.
Sídlo:Pod Turíčkou 1051/4, 974 01 Banská Bystrica 
Zápis v Obchodnom registri:Okresný súd Banská Bystrica, oddiel:  Sro ,   Vložka 
číslo: 18030/S
DIČ:2023267037
IČ DPH:Nie sme platca DPH 
Kontaktné údaje:Martina Viktorová
Tel.:00421 903 680 815
E - mailová adresa :arca4sro@gmail.com
Bankové spojenie:
Banka:VÚB , a.s.
Číslo účtu:2897139953/0200
IBAN:SK9302000000002897139953
SWIFT:subaskbx

Kupujúci:      

osoba, ktorá odoslala objednávku tovaru spôsobom podľatýchto všeobecných obchodných podmienok

 

I. Základné ustanovenia

1. Spoločnosť Arca4, s.r.o. ponúka na predaj tovarpodľa aktuálnej ponuky  za podmienokuvedených v týchto všeobecných obchodných podmienkach (ďalej len „VOP").
2. VOP upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvyuzatvorenej medzi predávajúcim a kupujúcim, ktorej predmetom je kúpa a predajtovaru na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.
3. Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemupotvrdzuje, že súhlasí s tým, že tieto všeobecné obchodné podmienky sa budúvzťahovať na všetky kúpne zmluvy, uzavreté na internetovej stránkeelektronického obchodu, ktorú prevádzkuje predávajúci, na základe ktorejpredávajúci dodá tovar prezentovaný na internetovej stránke kupujúcemu (ďalejlen "kúpna zmluva") a na všetky vzťahy medzi predávajúcim akupujúcim, vzniknuté najmä pri uzatváraní kúpnej zmluvy a reklamácii tovaru. 
4. Tovar prezentovaný na internetovej stránke elektronického obchodu, ktorú prevádzkujepredávajúci je súčasťou katalógu bežne dodávaného tovaru a predávajúci zaručujedostupnosť všetkých uvedených tovarov, s výnimkou nepredvídateľných okolností. 
5. Predávajúci je viazaný svojou ponukou tovaru vrátane ceny počas lehoty 24hodín od odoslania oznámenia o prijatí objednávky kupujúcemu.

II. Uzatváranie kúpnej zmluvy

1. Prezentácia tovaru na internetovej stránkepredávajúceho nie je návrhom na uzavretie zmluvy. Kúpna zmluva, ktorejpredmetom má byť dodanie takého tovaru sa uzatvára spôsobom podľa tohto článkuVOP. 
2. Kúpna zmluva je uzavretá akceptovaním návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy -objednávky kupujúceho zo strany predávajúceho. 
3. Kupujúci môže zadávať objednávky vo forme e-mailovej správy zaslanejpredávajúcemu a/alebo vo forme kupujúcim vyplneného a odoslaného formulára nainternetovej stránke predávajúceho (ďalej len "objednávka"). 
4. Záväzným akceptovaním objednávky kupujúceho predávajúcim je e-mailovépotvrdenie predávajúcim kupujúcemu o akceptovaní objednávky po predchádzajúcomprijatí objednávky kupujúcim a po overení dostupnosti a termínu dodania tovarupožadovaného kupujúcim označené ako "potvrdenie objednávky". 
5. Automaticky zaslané oznámenie o zaevidovaní objednávky do elektronickéhosystému predávajúceho, ktoré kupujúci môže dostať ako odpoveď na jehoobjednávku po jej odoslaní, sa nepovažuje za záväzné akceptovanie objednávky.Na kupujúcim zadanú e-mailovú adresu môžu byť v prípade potreby zasielané ajďalšie informácie ohľadom objednávky, či uzavretej kúpnej zmluvy. 
6. Záväzná akceptácia objednávky obsahuje nasledovné údaje: (a) názov azákladná špecifikácia tovaru, prípadne aj jeho kód, (b) údaj o cene tovaru aplatobných podmienkach, (c) údaj o dodacej lehote tovaru, (d) názov a údaje omieste, kam má byť tovar dodaný, (e) údaje o nákladoch na dodanie tovaru (f)údaje o predávajúcom (obchodné meno, sídlo, IČO, číslo zápisu v obchodnomregistri a pod.), (g) prípadne iné údaje. 
7. Kupujúci môže objednávku zrušiť v prípade, ak zrušenie objednávky dôjdepredávajúcemu skôr alebo aspoň súčasne s objednávkou. Po doručení objednávkypredávajúcemu je kupujúci oprávnený objednávku odvolať, ak odvolanie dôjdepredávajúcemu skôr, ako tento odoslal akceptáciu objednávky podľa bodu 4 tohtočlánku. Zrušenie a/alebo odvolanie objednávky je možné vykonať zaslaníme-mailovej správy na adresu internetového obchodu predávajúceho. Z e-mailovejsprávy musí byť zrejmé, kto uvedený úkon vykonáva a dotknutá objednávka, ktoráje predmetom zrušenia, či odvolania. V prípade zrušenia a/alebo odvolaniaobjednávky predávajúci neúčtuje kupujúcemu žiadne poplatky súvisiace sozrušením a/alebo odvolaním objednávky. 
8. Predávajúci je oprávnený objednávku akceptovať. Záväzným akceptovanímobjednávky sa považuje kúpna zmluva za uzatvorenú. Na akceptovanie objednávkymá vplyv dostupnosť objednaného tovaru. V prípade nedostupnosti tovaru sastrany môžu dohodnúť na iných podmienkach dodania v závislosti od okolností.Informácia o dostupnosti uverejnená na internetovej stránke sa považuje len zaindikatívnu a nemá vplyv na právo predávajúceho objednávku neakceptovať. Ak jetovar nedostupný, alebo ak predávajúci neakceptuje objednávku z iného dôvodu,informuje o tom kupujúceho v lehote do 48 hodín od doručenia objednávky. 
9. V prípade, že kupujúci zaplatil predávajúcemu kúpnu cenu, alebo jej časť včase do zrušenia a/alebo odvolania objednávky predávajúci vráti už obdržanúplatbu kupujúcemu v lehote 10 dní od zrušenia a/alebo odvolania objednávky. Akkupujúci zaplatil predávajúcemu kúpnu cenu, alebo jej časť v čase predakceptáciou objednávky predávajúcim a objednávka nebola akceptovaná,predávajúci vráti už obdržanú platbu kupujúcemu v lehote do 10 dní od zaslaniaoznámenia podľa bodu 8 tohto článku. Platby podľa tohto bodu vykoná predávajúciprevodom na bankový účet kupujúceho, pokiaľ si zmluvné strany nedohodnú inýspôsob vrátenia alebo zúčtovania kúpnej ceny.

 
III. Ďalšie práva a povinnosti zmluvnýchstrán

1. Predávajúci je povinný dodaťna základe objednávky potvrdenej predávajúcim kupujúcemu tovar v dohodnutommnožstve, kvalite a termíne a zabaliť ho alebo vybaviť na prepravu spôsobompotrebným na jeho uchovanie a ochranu.
2. Spolu s tovarom dodá predávajúci kupujúcemu aj nasledovné dokumenty vpapierovej podobe: (a) záväzne potvrdenú objednávku kupujúceho, (b) tieto VOP,(c) faktúru, ktorá je zároveň aj dodacím listom, (d) prípadne ďalšie doklady,ktoré uzná predávajúci za vhodné.
3. Predávajúci je tiež povinný odovzdať kupujúcemu najneskôr spolu s tovarom vpísomnej alebo elektronickej podobe doklady potrebné na prevzatie a užívanietovaru. 
4. Kupujúci je povinný prevziať zakúpený tovar, zaplatiť predávajúcemudohodnutú kúpnu cenu v dohodnutej lehote splatnosti vrátane nákladov nadoručenie tovaru, potvrdiť doručovateľovi prevzatie tovaru svojím podpisomalebo podpisom ním poverenej osoby.
IV. Dodacie a platobné podmienky

1. Tovar je predávaný podľavystavených vzorov, katalógov, vzorkovníkov predávajúceho umiestnených nainternetovej stránke elektronického obchodu. Tovar, ktorý je zobrazený nainternetovej stránke elektronického obchodu, je k dispozícii s termínom dodaniav zmysle týchto VOP. Dodávaný tovar je tovarom, ktorý je vyobrazený nainternetovej stránke. Kupujúci akceptuje, že zobrazenie tovaru na internetovejstránke nemusí presne zodpovedať vzhľadu priamo pozorovaného tovaru, a že môžuexistovať odchýlky spôsobené zachytením a/alebo prezentáciou obrazu tovaruprostredníctvom optických a/alebo elektronických záznamových, prenosovýcha/alebo prezentačných prostriedkov. 
2. Predávajúci je povinný objednávku kupujúceho splniť, ak bola ním akceptovanáa tovar dodať kupujúcemu pri dodaní na území Slovenskej republiky v lehotepodľa záväznej akceptácie objednávky, najneskôr však: 
a. v prípade platby na dobierku s dodaním prostredníctvom poštovej zásielkySlovenskej pošty š.p., do 3 - 6 dní odo dňa akceptácie objednávky, alebo 
b. v prípade platby na dobierku s dodaním prostredníctvom kuriérskejspoločnosti (UPS, alebo inej), do 1 - 3 dní odo dňa akceptácie objednávky,alebo 
c. v prípade, ak kupujúci hradí cenu za tovar platbou na účet predávajúcehovopred, do 3 - 6 dní odo dňa pripísania kúpnej ceny na účet predávajúceho, akide o dodanie prostredníctvom poštovej zásielky Slovenskej pošty š.p., alebo do1 - 3 dní odo dňa pripísania kúpnej ceny na účet predávajúceho, ak ide ododanie prostredníctvom kuriérskej spoločnosti (UPS, alebo inej), alebo 
d. v prípade, ak kupujúci hradí cenu za tovar kartou vopred, do 3 - 6 dní odautorizácie platby kartou v autorizačnom centre a doručenia následného potvrdeniapredávajúcemu od príslušnej banky formou e-mailu o vykonaní platby, ak ide ododanie prostredníctvom poštovej zásielky Slovenskej pošty š.p., alebo do 1 - 3dní od autorizácie platby kartou v autorizačnom centre a doručenia následnéhopotvrdenia predávajúcemu od príslušnej banky formou e-mailu o vykonaní platby,ak ide o dodanie prostredníctvom kuriérskej spoločnosti (UPS, alebo inej). 
3. Predávajúci je povinný objednávku kupujúceho splniť, ak bola ním akceptovanáa tovar dodať kupujúcemu pri dodaní na území Českej republiky v lehote podľazáväznej akceptácie objednávky, najneskôr však: 
a. do 8 dní odo dňa pripísania kúpnej ceny na účet predávajúceho.

4. Spôsob dodania závisí odvoľby kupujúceho. Vo výnimočných prípadoch môže predávajúci zmeniť spôsob dodaniapokiaľ s tým kupujúci súhlasil. Náklady na dodanie: poštovné a balné pri dodaníprostredníctvom Slovenskej pošty š.p. 0€, dobierka 2€; platba za dodanieprostredníctvom kuriérskej služby 4€, platba za dodanie prostredníctvomkuriérskej služby na dobierku 6€. Platba za dodanie na územie Českej republikybežnou zásielkou 3€, expresnou zásielkou 7€.  Cena dobierky zahŕňa poštovné a balné. Nákladyna bezhotovostný prevod kúpnej ceny a platbu kartou hradí kupujúci. 
5. V prípade, ak dôjde k omeškaniu dodania tovaru zo strany predávajúceho,predávajúci je oprávnený dodať tovar v primeranej náhradnej lehote, ktorénepresiahne 14 dní odo dňa uplynutia dodacej lehoty podľa bodu 2, resp. 3 tohtočlánku. 
6. Ak predávajúci nedodá tovar ani v lehote podľa bodu 5 tohto článku, jekupujúci oprávnený od zmluvy odstúpiť a zmluva zanikne odstúpením, akodstúpenie dôjde predávajúcemu skôr ako tovar odoslal (pri dodaní Poštou aleboiným doručovateľom).
7. Miestom dodania tovaru je miesto uvedené v záväznej akceptácii objednávkypredávajúcim, ak sa zmluvné strany nedohodnú písomne inak. Kupujúci je povinnýprevziať tovar v tomto mieste. 
8. Predávajúci je oprávnený dodať tovar pred uplynutím lehoty dohodnutej vkúpnej zmluve. 
9. Predávajúci tovar dodá prostredníctvom zásielkových služieb Slovenskejpošty, š.p. (ďalej len „Pošta"), alebo prostredníctvom iného doručovateľaalebo iným spôsobom, tak ako bude uvedené v záväznej akceptácii objednávky a vsúlade s týmito VOP. 
10. Kupujúci je povinný prevziať tovar osobne alebo zabezpečiť, aby tovarprevzala osoba, ktorú splnomocní pre prípad svojej neprítomnosti na prevzatietovaru a podpísať protokol o doručení a odovzdaní tovaru. Tretia osobasplnomocnená na prevzatie tovaru je povinná predložiť predávajúcemu originálalebo kópiu kúpnej zmluvy a dokladu o zaplatení tovaru, ak bola cena hradenávopred a písomné plnomocenstvo. Ak bude potrebné dodávku tovaru opakovať zdôvodu neprítomnosti kupujúceho na mieste určenom v kúpnej zmluve, všetkynáklady s tým vzniknuté hradí kupujúci. 
11. Tovar sa považuje za dodaný, v závislosti od zvoleného spôsobu dodanianasledovne: (a) okamihom doručenia oznámenia Pošty o zásielke na adresu uvedenúv záväznej akceptácii objednávky, alebo okamihom doručenia tovaru na adresuuvedenú v záväznej akceptácii objednávky, ak sa tovar doručuje Poštou (b)okamihom doručenia tovaru na adresu uvedenú v záväznej akceptácii objednávky,ak sa tovar doručuje prostredníctvom iného doručovateľa. Tovar sa považuje zadodaný aj vtedy, ak kupujúci odmietol tovar prevziať.
12. Kupujúci je povinný tovar prevziať, v závislosti od zvoleného spôsobudodania nasledovne: (a) ak sa doručuje Poštou, pri dodaní tovaru na adreseuvedenej v záväznej akceptácii objednávky, alebo v lehote určenej Poštou naprevzatie zásielky podľa oznámenia Pošty, (b) ak sa doručuje inýmdoručovateľom, pri dodaní tovaru, najneskôr pri prvom opakovanom dodaní. 
13. V prípade, ak kupujúci tovar neprevezme v zodpovedajúcej lehote podľa bodu12 tohto článku je predávajúci oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy a predaťtovar tretej osobe. Ak kupujúci poruší povinnosť tovar prevziať v lehote, jepredávajúci oprávnený účtovať kupujúcemu zmluvnú pokutu vo výške cenyobjednaného tovaru.
14. Predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy z dôvodu vypredaniazásob, nedostupnosti tovaru, alebo ak výrobca, dovozca alebo dodávateľ tovarudohodnutého v kúpnej zmluve prerušil výrobu alebo vykonal tak závažné zmeny,ktoré znemožnili realizáciu splnenia povinností predávajúceho vyplývajúcich zkúpnej zmluvy alebo z dôvodov vyššej moci alebo ak ani pri vynaložení všetkéhoúsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať nie je schopný dodať tovarzákazníkovi v lehote určenej týmito obchodnými podmienkami alebo v cene, ktoráje uvedená v internetovom obchode. Predávajúci je povinný o tejto skutočnostiokamžite informovať kupujúceho a vrátiť mu už zaplatenú zálohu za tovardohodnutý v kúpnej zmluve v lehote 10 dní od oznámenia o odstúpení od zmluvyprevodom na účet určený kupujúcim. 
15. V prípade platby na dobierku Pošte alebo inému doručovateľovi, kupujúciuhradí cenu tovaru a ďalšie platby, ktoré znáša podľa týchto VOP a kúpnejzmluvy pred odovzdaním tovaru, o čom mu doručovateľ vydá potvrdenie. 
16. Kupujúci je povinný skontrolovať zásielku, teda tovar ako aj jeho obal hneďpo doručení. V prípade, že kupujúci zistí, že obal tovaru a/alebo tovar jemechanicky poškodený, je povinný túto skutočnosť oznámiť dopravcovi a za jehoprítomnosti skontrolovať stav tovaru. V prípade zistenia poškodenia tovaru jepovinný kupujúci vyhotoviť záznam o rozsahu a povahe poškodenia tovaru, ktoréhosprávnosť potvrdí doručovateľ. Na základe takto vyhotoveného záznamu doručenéhopredávajúcemu postupuje predávajúci ďalej podľa príslušných ustanovení VOP. 
17. Kupujúci ku každej dodávke obdrží faktúru. 
18. Spôsoby platieb: (a) v hotovosti na dobierku Pošte alebo inémudoručovateľovi, (b) platobnou kartou na dobierku Pošte alebo inémudoručovateľovi, ak je platba kartou dostupná, (c) platba na účet predávajúcehovopred , (d) platba kartou vopred - akceptované karty VISA, VISA Electron,MasterCard, Maestro, DinersClub International. Zvolený spôsob platby je uvedenýv kúpnej zmluve. Pri dodaní tovaru na území Českej republiky je možné použiťlen platbu na účet predávajúceho.
19. V prípade platby za tovar na účet predávajúceho vopred, predávajúci nie jepovinný dodať tovar kupujúcemu, pokiaľ nebola kúpna cena pripísaná na jehoúčet.
20. Predávajúci dodáva tovar len do nasledovných krajín: Slovenská republika,Česká republika, pokiaľ nie je dohodnuté výslovne inak.

V. Kúpna cena

1. Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnucenu tovaru dohodnutú v kúpnej zmluve a poštovné a balné, resp. iné náklady nadoručenie (dobierku) tovaru (ďalej len "kúpna cena"). 
2. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu kúpnej ceny v prípade zmenyprávnych predpisov, zmeny cien od výrobcov alebo dodávateľov tovaru, čidoručovateľov. 
3. V prípade, ak kupujúci zaplatí predávajúcemu kúpnu cenu bezhotovostnýmprevodom alebo kartou vopred, za deň platby sa považuje deň, kedy bola celákúpna cena pripísaná na účet predávajúceho. 
4. Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu za dodaný tovar vlehote podľa kúpnej zmluvy, najneskôr však pri prevzatí tovaru. Pri platbevopred sa kúpna cena hradí pred dodaním tovaru. 
5. V prípade, ak kupujúci zaplatí predávajúcemu kúpnu cenu za tovar dohodnutý vkúpnej zmluve, kupujúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy a požadovaťvrátenie kúpnej ceny len v súlade s platnými právnymi predpismi SR. 
6. V prípade, ak kupujúci nezaplatí predávajúcemu kúpnu cenu v súlade s týmitoVOP, zmluvné strany sa dohodli, že predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy.

VI. Nadobudnutie vlastníctva a prechod nebezpečenstva škody na tovare

1. Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru až úplným zaplatením celej kúpnej ceny za tovar. 
2. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho v čase, keď prevezmetovar od predávajúceho, alebo keď tak neurobí včas, tak v čase keď mupredávajúci umožní nakladať s tovarom a kupujúci tovar neprevezme.

VII. Odstúpenie od zmluvy zo strany kupujúceho - spotrebiteľa  

1. Bez vplyvu na ďalšie ustanovenia týchto VOP, kupujúci, ktorý je spotrebiteľom v zmysle § 1 zákona č. 108/2000 Z.z. o ochranespotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v platnom znení (ďalejpre zákon len „ZOSZP", pre kupujúceho, ktorý je spotrebiteľ len „spotrebiteľ"), je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy bez uvedenia dôvoduv lehote 7 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru, ak predávajúci v čas a riadne splnil informačné povinnosti podľa § 10 ZOSZP.
2. Ak predávajúci splnil informačné povinnosti podľa § 10 ZOSZP dodatočne,spotrebiteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy do siedmich pracovných dní odo dňa,keď predávajúci dodatočne splnil informačné povinnosti, najneskôr však do troch mesiacov od prevzatia tovaru.
3. Ak predávajúci nesplní informačné povinnosti podľa § 10 ZOSZP ani dodatočne, spotrebiteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy do troch mesiacov od prevzatiatovaru.
4. Ak spotrebiteľ využije svoje právo podľa tohto článku VOP, je oprávnený odstúpenie od zmluvy vykonať (a) zaslaním e-mailovej správy na e - mailovúadresu internetového obchodu predávajúceho, alebo (b) zaslaním listu na adresusídla predávajúceho uvedenú v týchto VOP. Odstúpenie od zmluvy bude označenéako „odstúpenie od zmluvy" alebo obdobne. Aby šlo o odstúpenie od zmluvy,z odstúpenia od zmluvy, aj keď takto nie je označené, musí jednoznačne vyplývaťvôľa spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy, resp. ju zrušiť. V odstúpení od zmluvymusí byť nezameniteľne identifikovaná kúpna zmluva, od ktorej kupujúci odstupuje, tovar, ktorého sa odstúpenie od zmluvy týka, dátum prevzatia tovaru kupujúcim, kupujúci a predávajúci. 
5. Kupujúci je povinný, okamžite po odstúpení od zmluvy, vrátiť tovarpredávajúcemu a ten je povinný ho prevziať. Vrátenie tovaru sa môže vykonaťjedným zo spôsobov pre dodanie tovaru podľa týchto VOP, pokiaľ sa stranynedohodnú na inom spôsobe. 
6. Odstúpenie od zmluvy môže kupujúci vykonať aj vrátením tovaru v lehote preodstúpenie spolu s odstúpením od zmluvy. 
7. Samotné vrátenie tovaru, bez odstúpenia od zmluvy sa nepovažuje zaodstúpenie od zmluvy. 
8. Strany sa dohodli, že pre odstúpenie sa vyžaduje písomná forma odstúpenia,teda písomná forma v papierovej podobe, alebo písomná forma v elektronickejpodobe (e-mail). Spotrebiteľ berie na vedomie, že odstúpenie od zmluvy musípredávajúcemu dôjsť v ustanovenej lehote, nestačí, že bude odoslané poslednýdeň lehoty na odstúpenie. 
9. Nebezpečenstvo škody na tovare, ktorý sa vracia predávajúcemu, zotrváva nakupujúcom až do momentu jeho prevzatia predávajúcim. 
10. Ak sa po odstúpení od zmluvy vracia tovar, ktorý je zabalený v pôvodnomneporušenom obale, a/alebo tovar, ktorý nebol vôbec použitý a je nepoškodený,má kupujúci nárok na vrátenie celej kúpnej ceny za tovar, ktorú uhradil; ak sa vracia tovar, ktorý bol do odstúpenie od zmluvy kupujúcim použitý inak ako len na odskúšanie, má predávajúci nárok voči kupujúcemu na zaplatenie rozdielu medzi cenou tovaru, za ktorú bol predaný kupujúcemu a cenou tovaru, za ktorútovar môže predať tretej osobe po odstúpení od zmluvy (náhradný predaj); taký nárok je predávajúci oprávnený započítať oproti nároku kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny za tovar. Toto ustanovenie sa obdobne použije aj pri odstúpení odzmluvy zo strany kupujúceho v iných prípadoch.  Suma, ktorú predávajúcé vráti kupujúcemu bude zmenšená o poštovné náklady dodania tovaru a to aj v prípade, že za tieto kupujúci neplatil. 
11. Spôsob - forma, podoba, postup - odstúpenia od zmluvy sa obdobne použijú ajpri odstúpení od zmluvy v iných prípadoch.

VIII. Zodpovednosť za vady, záruka,reklamácie

1. Predávajúci poskytuje na dodanýtovar záručnú dobu 24 mesiacov, ktorá plynie odo dňa prevzatia tovaru. 
2. Ak je tovar postihnutý vadami, za ktoré predávajúci zodpovedá podľa zákona,majú strany nasledovné práva a povinnosti:
a. Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne,včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladuodstrániť. Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, aleboak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknúneprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady. Predávajúcimôže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak tokupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.
b. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohlariadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právood zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce oodstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady pooprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať. Ak ide o inéneodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci.

3. Reklamácie tovaru, uplatnené spotrebiteľom vybavuje predávajúci v súlade s príslušnými ustanoveniami zákonač. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v platnom znení (ďalej len „ZOS").
4. Na vybavovanie reklamácií sa vzťahuje platný reklamačný poriadok, ktorý je obsiahnutý v tomto článku VOP. Kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že bol v súlade s § 18 ZOS riadne informovaný o podmienkach aspôsobe reklamácie tovaru vrátane údajov o tom, kde možno reklamáciu uplatniť. 
Reklamačný poriadok:
5. Reklamačný poriadok sa vzťahuje na tovar zakúpený kupujúcim od predávajúcehona internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho. 
6. Kupujúci má právo uplatniť si u predávajúceho nároky z vád, len ak za nezodpovedá predávajúci podľa zákona a kúpnej zmluvy. Vady je kupujúci povinný uplatniť bez zbytočného odkladu, najneskôr do uplynutia záručnej doby, spôsobom podľa tohto reklamačného poriadku. Predávajúci si vyhradzuje právo reklamačnýporiadok zmeniť v prípade zmien príslušných právnych predpisov. 
7. Ak tovar vykazuje vady za ktoré zodpovedá predávajúci, kupujúci má právouplatniť reklamáciu v sídle predávajúceho (adresa sídla predávajúceho podľatýchto VOP) v súlade s § 18 ods. 2 ZOS tak, že doručí tovar do prevádzkypredávajúceho na vlastné náklady. V prevádzke predávajúceho bude spísanýprotokol o reklamácii , kópia ktorého bude poskytnutá kupujúcemu. Reklamačnékonanie tovaru, sa začína dňom, kedy sú splnené všetky nasledujúce podmienky: 
a. spísanie protokolu o reklamácii, 
b. doručenie reklamovaného tovaru od kupujúceho predávajúcemu. 
8. Začiatok reklamačného konania je zároveň dňom uplatnenia reklamácie.Reklamovaný tovar je nutné doručiť do prevádzky predávajúceho, ak predávajúcialebo určená osoba neurčí inak (napr. dopraviť tovar priamo určenej osobe). 
9. Predávajúci je povinný prijať reklamáciu v ktorejkoľvek prevádzkarni, vktorej je prijatie reklamácie možné, alebo u určenej osoby v súlade § 18 ods. 2ZOS. 
10. V mieste určenom na prijímanie reklamácií je predávajúci povinný zabezpečiťprítomnosť osoby poverenej vybavovať reklamácie v súlade s § 18 ods. 3 ZOS. 
11. Ak spotrebiteľ uplatní reklamáciu, predávajúci alebo ním poverenýzamestnanec alebo určená osoba je povinný poučiť spotrebiteľa o jeho právachpodľa bodu 2 tohto článku (§ 622 a § 623 Občianskeho zákonníka); na základerozhodnutia spotrebiteľa, ktoré z týchto práv spotrebiteľ uplatňuje, jepredávajúci povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie podľa § 2 písm. m) ZOSihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatneniareklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technickézhodnotenie stavu výrobku, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, vodôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr; vybavenie reklamácievšak nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutílehoty na vybavenie reklamácie má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo máprávo na výmenu tovaru za nový tovar.
12. Ak spotrebiteľ reklamáciu výrobku uplatnil počas prvých 12 mesiacov odkúpy, môže predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe odbornéhoposúdenia; bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nemožno od spotrebiteľavyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie ani iné náklady súvisiace sodborným posúdením.
13. Ak spotrebiteľ reklamáciu výrobku uplatnil po 12 mesiacoch od kúpy apredávajúci ju zamietol, osoba, ktorá reklamáciu vybavila, je povinná v dokladeo vybavení reklamácie uviesť, komu môže spotrebiteľ zaslať výrobok na odbornéposúdenie. Ak je výrobok zaslaný na odborné posúdenie určenej osobe, nákladyodborného posúdenia, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaloženénáklady znáša predávajúci bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Akspotrebiteľ odborným posúdením preukáže zodpovednosť predávajúceho za vadu,môže reklamáciu uplatniť znova; počas vykonávania odborného posúdenia záručnádoba neplynie. Predávajúci je povinný spotrebiteľovi uhradiť do 14 dní odo dňaznova uplatnenia reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie, akoaj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciunemožno zamietnuť.
14. Predávajúci je povinný pri uplatnení reklamácie vydať spotrebiteľovi potvrdenie. Ak je reklamácia uplatnená prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie, predávajúci je povinný potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť spotrebiteľovi ihneď; ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiťbez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie;potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak spotrebiteľ mámožnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom.
15. Predávajúci je povinný o vybavení reklamácie vydať písomný doklad najneskôrdo 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.
16. Kupujúci nemá právo uplatniť záruku na vady, o ktorých bol predávajúcim vdobe uzatvárania zmluvy upozornený, alebo o ktorých s prihliadnutím k okolnostiam, za ktorých bola kúpna zmluva uzatvorená, musel vedieť. 
17. Doba od uplatnenia práva zo zodpovednosti za vady až do doby, keď kupujúci po skončení opravy bol povinný vec prevziať, sa do záručnej doby nepočíta. 
18. Ak dôjde k výmene tovaru, začne plynúť záručná doba znova od prevzatianovej veci. 
19. Kupujúcemu nárok zo zodpovednosti za vady zaniká, prípadne vôbec nevzniknev nasledovných prípadoch: 
a. nepredložením dokladu o zaplatení, dodacieho listu alebo záručného listu,alebo dokumentácie tovaru, 
b. uplynutím záručnej doby tovaru, 
c. mechanickým alebo iným poškodením tovaru spôsobeným kupujúcim, 
d. používaním tovaru v podmienkach, ktoré neodpovedajú svojou vlhkosťou,chemickými, fyzikálnymi vplyvmi prirodzenému prostrediu, 
e. neodborným zaobchádzaním, používaním, alebo zanedbaním starostlivosti otovar, 
f. poškodením tovaru nadmerným zaťažovaním, alebo používaním v rozpore spodmienkami uvedenými v dokumentácii, všeobecnými zásadami, alebo bežnýmúčelom, ktorému tovar slúži, 
g. poškodením tovaru neodvrátiteľnými a/alebo nepredvídateľnými udalosťami, 
h. poškodením tovaru náhodnou skazou a náhodným zhoršením, 
i. neodborným zásahom, poškodením pri doprave, poškodením vodou, ohňom,statickou či atmosférickou elektrinou alebo iným zásahom vyššej moci, 
j. zásahom do tovaru k tomu neoprávnenej osoby,
k. údržbou v rozpore s inštrukciami predávajúceho, 
l. v iných prípadoch, ak je preukázané, že predávajúci za vady nezodpovedá. 
20. Vybavenie reklamácie sa vzťahuje len na vady uvedené v protokole oreklamácii.

IX. Spracúvanie osobných údajov

1. Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci v prípade,že je fyzickou osobou je povinný oznámiť predávajúcemu svoje meno a priezvisko,adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, rodné číslo, číslo telefónu a mailovúadresu. 
2. Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci v prípade, že je právnickou osobou jepovinný oznámiť predávajúcemu svoje obchodné meno, adresu sídla vrátane PSČ,IČO, DIČ, IČDPH, ak je pridelené, číslo telefónu a mailovú adresu. 
3. Kupujúci zaregistrovaním sa na internetovej stránke predávajúceho a/aleboodoslaním objednávky na kúpu tovaru ponúkaného na internetovej stránkepredávajúceho súhlasí v zmysle § 7 zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobnýchúdajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZOOÚ"), aby predávajúcispracoval a uschovával jeho osobné údaje, najmä tie, ktoré sú uvedené v tomtočlánku VOP a/alebo ktoré sú potrebné pri činnosti predávajúceho a spracovávalich vo všetkých svojich informačných systémoch. Predávajúci sa zaväzuje, žebude s osobnými údajmi kupujúceho zaobchádzať a nakladať v súlade s platnýmiprávnymi predpismi SR. Kupujúci udeľuje predávajúcemu tento súhlas na dobuurčitú do splnenia účelu spracúvania osobných údajov kupujúceho. Predávajúci posplnení účelu spracúvania zabezpečí bezodkladne likvidáciu osobných údajovkupujúceho. 
4. Kupujúci má právo a možnosť aktualizovať osobné údaje priamo v on-linerežime na web stránke internetového obchodu, v zákazníckej sekcii, ihneď poprihlásení. 
5. Predávajúci vyhlasuje, že v súlade s § 6 ods. 1 písm. c) ZOOÚ osobné údajebude získavať a spracúvať výlučne na účel uzavretia kúpnej zmluvy medzipredávajúcim a kupujúcim. 
6. Kupujúci má právo na základe písomnej žiadosti od predávajúceho vyžadovať 
a. vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o stave spracúvania svojichosobných údajov v informačnom systéme v rozsahu podľa § 26 ods. 3 ZOOÚ; privydaní rozhodnutia podľa odseku 4 písm. b) ZOOÚ je kupujúci oprávnený oboznámiťsa s postupom spracúvania a vyhodnocovania operácií, 
b. vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktoréhozískal jej osobné údaje na spracúvanie, 
c. vo všeobecne zrozumiteľnej forme odpis jej osobných údajov, ktoré súpredmetom spracúvania, 
d. opravu jej nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktorésú predmetom spracúvania, 
e. likvidáciu jej osobných údajov, ak bol splnený účel ich spracúvania podľa §13 ods. 1 ZOOÚ; ak sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobnéúdaje, môže požiadať o ich vrátenie, 
f. likvidáciu jeho osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo kporušeniu zákona. 
7. Právo kupujúceho možno obmedziť len podľa § 20 ods. 1 písm. d) a e) ZOOÚ, aktakéto obmedzenie vyplýva z osobitného zákona alebo jeho uplatnením by bolaporušená ochrana kupujúceho, alebo by boli porušené práva a slobody iných osôb. 
8. Kupujúci na základe bezplatnej písomnej žiadosti má právo u predávajúcehonamietať voči 
a. spracúvaniu jeho osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budúspracúvané na účely priameho marketingu bez jeho súhlasu a žiadať ichlikvidáciu, 
b. využívaniu osobných údajov uvedených v § 7 ods. 4 písm. d) ZOOÚ na účelypriameho marketingu v poštovom styku, alebo 
c. poskytovaniu osobných údajov uvedených v § 7 ods. 4 písm. d) ZOOÚ na účelypriameho marketingu. 
9. Kupujúci na základe bezplatnej písomnej žiadosti alebo osobne, ak vecneznesie odklad, má právo u predávajúceho kedykoľvek namietať.
a. voči spracúvaniu osobných údajov v prípadoch podľa § 7 ods. 4 písm. a), e),f) alebo g) ZOOÚ vyslovením oprávnených dôvodov alebo predložením dôkazov oneoprávnenom zasahovaní do jeho práv a právom chránených záujmov, ktoré súalebo môžu byť v konkrétnom prípade takýmto spracúvaním osobných údajovpoškodené; ak tomu nebránia zákonné dôvody a preukáže sa, že námietkakupujúceho je oprávnená, predávajúci je povinný osobné údaje, ktorýchspracúvanie kupujúci namietal, bez zbytočného odkladu blokovať a zlikvidovaťihneď, ako to okolnosti dovolia, 
b. a nepodrobiť sa rozhodnutiu predávajúceho, ktoré by malo pre ňu právneúčinky alebo významný dosah, ak sa takéto rozhodnutie vydá výlučne na základeúkonov automatizovaného spracúvania jeho osobných údajov. Kupujúci má právožiadať predávajúceho o preskúmanie vydaného rozhodnutia metódou odlišnou odautomatizovanej formy spracúvania, pričom predávajúci je povinný žiadostikupujúceho vyhovieť, a to tak, že rozhodujúcu úlohu pri preskúmaní rozhodnutiabude mať oprávnená osoba; o spôsobe preskúmania a výsledku zistenia predávajúciinformuje kupujúceho v lehote podľa § 21 ods. 3 ZOOÚ. Kupujúci nemá toto právoiba v prípade, ak to ustanovuje osobitný zákon, v ktorom sú opatrenia nazabezpečenie oprávnených záujmov kupujúceho, alebo ak rozhodnutie bolo prijatév priebehu uzatvárania alebo plnenia zmluvy uzatváranej medzi predávajúcim akupujúcim za predpokladu, že sa vyhovelo požiadavke kupujúceho, ktorá jeobsahom zmluvy, alebo kupujúcemu bolo na základe dohody udelené právokedykoľvek počas platnosti zmluvy uplatniť svoj názor. 
10. Kupujúci má právo nesúhlasiť s rozhodnutím predávajúceho podľa § 23 ods. 5ZOOÚ a odmietnuť prenos svojich osobných údajov do tretej krajiny, ktoránezaručuje primeranú úroveň ochrany osobných údajov, ak sa má prenos vykonať nazáklade § 23 ods. 4 písm. a) ZOOÚ.
11. Kupujúci pri podozrení, že jeho osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú,môže podať o tom oznámenie Úradu ma ochranu osobných údajov.
12. Ak kupujúci nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, jeho právamôže uplatniť zákonný zástupca.
13. Ak kupujúci nežije, jeho práva, ktoré mala podľa ZOOÚ môže uplatniť blízkaosoba.
14. Požiadavky kupujúceho podľa § 20 ods. 1 písm. a), d) až f) ZOOÚ splnípredávajúci bezplatne.
15. Informácie podľa § 20 ods. 1 písm. b) a c) ZOOÚ predávajúci poskytnekupujúcemu bezplatne s výnimkou úhrady vo výške, ktorá nesmie prekročiť výškumateriálnych nákladov spojených so zhotovením kópií, so zadovážením technickýchnosičov a s odoslaním informácie kupujúcemu, ak osobitný zákon neustanovujeinak.
16. Predávajúci vyhovie požiadavkám kupujúceho podľa § 20 ZOOÚ a písomne juinformuje najneskoršie do 30 dní od ich prijatia.
17. Obmedzenie práv kupujúceho podľa § 20 ods. 1 písm. d) a e) ZOOÚ predávajúcibezodkladne písomne oznámi dotknutej osobe a úradu.

X. Záverečné ustanovenia

1. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchtovšeobecných obchodných podmienok. Povinnosť písomného oznámenia zmeny v týchtovšeobecných obchodných podmienkach je splnená umiestnením na internetovejstránke elektronického obchodu predávajúceho. 
2. V prípade, ak je kúpna zmluva uzatvorená v písomnej forme, akákoľvek jejzmena musí mať písomnú formu a súhlas s ňou musia vyjadriť obe strany.
3. Zmluvné strany sa dohodli, že komunikácia medzi nimi bude uskutočňovaná voforme e-mailových správ. 
4. Kupujúci zaslaním objednávky potvrdzuje, že si tieto VOP prečítal a v celomrozsahu s nimi súhlasí. Tieto VOP sú súčasťou kúpnej zmluvy uzavretej medzipredávajúcim a kupujúcim.

 Kontakt
Arca4 s.r.o.
  Pod Turíčkou 1051/4
  97401   Banská Bystrica
  tel.: +421 903680 815